Lehetséges e év közben biztosítót váltani?

Kötelező gépjárműbiztosítás esetében nem lehetséges év közben biztosítót váltani. Erre évente egyszer van lehetőség a november-decemberi időszakban. Év közben az üzembentartó váltás sem lehetséges, ilyen esetben ha az új üzembentartó bejegyzésre is került a forgalmi engedélybe a biztosítási időszak végéig a korábbi szerződő nevén él tovább a szerződés, aki évfordulóval felmondhatja a biztosítást és a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó következő év január 1-től szerződhet a gépjárműre.

Mit jelent a kötelező felelősségbiztosító váltás?

A kötelező felelősségbiztosítást mindkét fél egyaránt évfordulóra mondhatja fel, úgy hogy azt évforduló előtt legalább 30 nappal jeleznie kell a másik fél felé. Az évforduló minden esetben december 31. A felmondást követően az ügyfélnek lehetősége van az általa választott biztosítóhoz január 1-ei kockázatviselési kezdettel új biztosítást kötni.

A jövő évi kötelező felelősségbiztosítási díjakról hogyan és mikor tudok tájékozódni?

A következő évre vonatkozó díjakat, minden év október 30-án teszik közzé a Biztosítók, melyek a Népszava és a Magyar Nemzet c. újságokban jelennek meg.

Mi a teendő abban az esetben, ha gépkocsimat eladtam?

Ez esetben a Biztosítónak be kell mutatni az adásvételi szerződést, v. annak másolatát, hogy a kötelező- gépjármű biztosítást érdekmúlással meg tudja szűntetni. Ennek feltétele, hogy a biztosítás díjjal rendezett legyen az eladás napjáig. Túlfizetés esetén a szerződés megszűnését követően a Biztosító visszatéríti a befizetett díjtöbbletet.

Mi a teendő abban az esetben, ha gépkocsimat kivonattam a forgalomból?

Forgalomból való VÉGLEGES KIVONÁS esetén a biztosítás megszűntetéséhez a Biztosítónak be kell mutatni az érvénytelenített forgalmi engedély másolatát vagy a kivonásról szóló határozatot, melyet az okmányiroda állít ki illetve bontás esetén a Bontási Jegyzőkönyvet vagy annak másolatát. Ezen esetekben a biztosítási szerződés a forgalomból történő kivonás időpontjában megszűnik. A szerződést a kivonás napjáig díjjal rendezni kell.Forgalomból való IDEIGLENES KIVONÁS esetén a biztosítás nem szűnik meg érdekmúlással csak szünetel, melynek időtartama kettőtől hat hónapig terjedhet. A szüneteltetés a bejelentést követő hónap első napjától kezdődik és az újbóli üzembe helyezés napjáig tart. Az újbóli üzembe helyezés napját az üzembentartó köteles a biztosítónak bejelenteni. Amennyiben a szüneteltetés időtartamán belül a üzembentartó nem helyezteti vissza forgalomba a gépjárművet, a szerződés ÉRDEKMÚLÁSSAL megszűnik! Ideiglenes kivonás esetén a gépjárművön lévő bonus fokozat nem érvényesíthető más gépjármű biztosítási szerződésén!

A KGFB biztosítás díjának befizetése mikor esedékes?

A biztosítási díj a biztosítót a kockázat viselésének időtartamára illeti meg.
Forgalmi engedélyre nem kötelezett gépjárművek esetén a biztosítási díjat egy összegben előre kell megfizetni.
Amennyiben a felek másképpen nem rendelkeznek a biztosítás első díja a szerződés megkötésekor a folytatólagos díja pedig a szerződésben megjelölt díjfizetési gyakoriságnak megfeleően annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díjfizetés vonatkozik.
Esedékességtől számított 30. nap elteltével a szerződés megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított halasztást nem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.

Mit jelent a biztosítás díjnemfizetéssel történő megszűnése?

Ez esetben tárgy évben a kötelező-gépjárműbiztosítást csak ugyanazon biztosítóhoz lehet visszakötni. Ugyanabban az évben más biztosítóhoz kötött KGFB szerződés érvénytelen! Tárgy évet követő évben a szerződés bármelyik másik biztosítóhoz megköthető. A visszakötött szerződés A00 bonus besorolású lehet, mivel díjnemfizetés esetén a korábban megszerzett bonus elvész, a malus osztályba sorolás érvényben marad, ha az üzembentartó új szerződést köt.

Meglévő gépjármű bonus fokozata érvényesíthető e új autó vásárlásakor?

Az új gépjármű bonus fokozata mindaddig A0-ban marad, amíg a régi gépjármű szerződése érdekmúlással meg nem szűnik. A megfelelő dokumentum, biztosító felé történő bemutatását követően a megszűnt szerződésen megszerzett bonus besorolás a szerződés megszűnését követő nappal ugyanazon gépjármű kategóriába tartozó gépjárműre érvényesíthető.

Mennyi időn belül lehet újra érvényesíteni a bonust?

A korábban megszerzett bonus fokozat 2 éven belül érvényesíthető másik azonos kategóriájú gépjármű szerződésén, amennyiben a előző gépjármű szerződése nem díjnemfizetéssel szűnt meg.

Mennyi időn belül lehet a kártörténeti igazolást benyújtani?

A szerződés megkötését követő 90 napon belül kell a biztosító felé benyújtani.

Miért maradt a bonus besorolásom változatlan az előző időszakhoz képest?

Ahhoz hogy a tárgyévet követő év január 1-én emelkedjen a bonus-malus osztályba sorolása a megfigyelési időszakban legalább 9 hónapig hatályosnak és kármentesnek kell lennie a szerződésnek. Abban az esetben ha a megfigyelési időszakban kármentes volt, de az adott időszakban nem volt meg a 9 hónapig hatályos szerződése nem változik a bonus-malus besorolása.

Lehetséges e a bonus megcserélése két azonos kategóriájú gépjármű esetében?

A bonus megcserélésére két azonos kategóriájú gépjármű között nincs lehetőség. Ha az üzembentartó már rendelkezik szerződéssel egy adott gépjárműre, az ugyanabban a kategóriában vásárolt gépjármű új szerződését A0-ba kell sorolni.

Lehetőség van e kötelező-gépjárműbiztosítást kötni külföldi rendszámmal ellátott gépjárműre?

Magyarországon kizárólag magyar rendszámmal ellátott gépjárműre lehet kötelező gépjármű biztosítást kötni.

Mire szolgál a zöldkártya azaz a nemzetközi biztosítási kártya?

Ezt a nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási bizonylatot a Biztosítók állítják, hogy a biztosított külföldön is igazolni tudja kötelező gépjármű-biztosítás fedezetének meglétét.

Minden külföldre utazáskor szükséges e Zöldkártya megléte?

A Zöldkártya Egyezményhez tartozó országok gépjárműveinek üzemben tartói az adott országra érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási biztosításuk meglétét külföldön a Zöldkártyával igazolják.
A Zöldkártya Egyezményhez tartozó országokban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás igazolása külföldön Zöldkártyával történik. A magyar biztosítóval kötött szerződés területi hatálya külön megállapodás alapján a Zöldkártya rendszerbe jelenleg nem tartozó Jugoszláviában okozott károkra is kiterjed, Zöldkártya azonban ezekbe az országba utazóknak jelenleg nem adható ki.
Magyar forgalmi rendszámú és forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel való külföldre utazáskor a fentiektől eltérően a forgalmi rendszám és a gépjárművön a rendszámtól elkülönítetten, ovális mezőben lévő "H" országjel tanúsítja a biztosítás meglétét:
külön megállapodás alapján Jugoszlávia területén, Európa valamennyi államában a volt Szovjetunió utódállamait kivéve (Észtországban, Lettországban és Ukrajnában
Azonban elfogadható a “H” országjel), Izraelben. A fentiektől függetlenül kötelező kiváltani a Zöldkártyát az alábbi országokba utazáskor: Andorra, Ciprus, Észtország, Irán, Izrael, Lettország, Moldávia, Málta, Törökország, Tunézia, Ukrajna, Irán és Tunézia. Amennyiben ezeknek az országoknak a jele a Zöldkártya nyomtatványon nyomdailag át van húzva - az illető ország jelét (a régi nyomtatványkészlet kifogyásáig) külön fel kell tüntetni a bizonylaton. Ha a jármű üzembentartója, vezetője nem rendelkezik érvényes Zöldkártyával, az illető ország határán kell az előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést megkötni.
Javasolt a Zöldkártya kiváltása Görögországba és Lengyelországba utazáskor is.
A Zöldkártya Egyezmény tagországai:
Ausztria, Albánia, Andorra, Belgium, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Franciaország (Monaco), Finnország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izrael, Iráni Iszlám Köztársaság, Írország, Izland, Luxemburg, Lettország, Lengyelország, Macedónia, Málta, Moldávia, Nagy-Britannia és Észak-Írország, Egyesült Királyság (a Channel-szigetek, Gibraltár és Man szigete), Németország, Norvégia, Olaszország (Vatikán és San Marino Köztársaság), Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc (Liechtenstein), Svédország, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Tunézia, Törökország, Ukrajna, Jugoszlávia (külön megállapodás alapján)

A szerződés hogyan szűntethető meg elhalálozás esetén?

Az üzembentartó halála esetén a gépjármű abban az esetben vehet részt a forgalomban, ha annak birtokosa a halál tényét a biztosítónak bejelentette, és a szerződést díjfizetéssel érvényben tartja. A szerződés díjfizetéssel legkésőbb a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedéséig tartható érvénybe. A biztosítási szerződést megszüntetni a biztosító felé bemutatott halotti anyakönyvi kivonattal lehet.

Mit jelent a kockázatviselési kezdet?

A kockázatviselési kezdet az az időpont, melytől a biztosító kártérítési kötelezettséget vállal.

Mit a teendő, ha ellopták a gépjárművet?

A bejelentést követően a rendőrség nyomozást kezd, melynek felfüggesztést követően az arról szóló határozat bemutatásával lehet a szerződést megszüntetni! A biztosítást mindaddig nem lehet megszüntetni, amíg a nyomozást fel nem függesztik.

Abban az esetben ha káresemény történik és nem mi vagyunk a károkozók mi a teendőnk?

Káresemény esetén a baleseti bejelentőt, melyet a biztosító ad ki, ki kell tölteni és el kell juttatni a károkozó fél biztosítójához. A káreseményt a károsult 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak.

Abban az esetben, ha a károkozónak nem volt kötelező-gépjárműbiztosítása ki fedezi a kárt?

Ha a károkozó fél nem rendelkezik érvényes kötelező-gépjárműbiztosítással, a károsult a MABISZ-hoz fordulhat, hogy kárát rendezzék. Ebben az esetben a Kártalanítási Számlából fedezik a kárt, melyet a MABISZ kezel.

Ha a baleset károkozója külföldi rendszámú gépjármű volt, mi a teendőnk?

Ha az Európai Gazdasági Térség más tagállamában vagy a zöldkártya rendszer másik tagországában tagállami telephelyű gépjármű üzemeltetésével kárt okoznak egy magyarországi telephelyű gépjárműnek, a károsultnak -e károk miatt a károkozó gépjármű-felelősségbiztosítójával szemben kártérítési igénye keletkezik,(szenvedett kár), kártérítési igényét a károkozó gépjármű felelősségbiztosítója által Magyarországra kijelölt kárrendezési megbízottjához is benyújthatja. A károsult igényét választása szerint a károkozóval vagy a károkozó felelősségbiztosítójával szemben közvetlenül is érvényesítheti. Magyarországon bekövetkezett károk esetében ugyanez az eljárás. A magyarországi Biztosítótársaságok külföldi Kárrendezi Megbízottjainak listája a MABISZ oldalán (www.mabisz.hu) találhatják meg.

Milyen gépjárműre kell felelősségbiztosítást kötni?

Minden gépjárműre, melyet a Kresz annak minősít, továbbá a pótkocsikra, félpótkocsikra, mezőgazdasági vontatókra, a forgalmi rendszámmal ellátott lassú járművekre, a munkagépekre és a segédmotoros kerékpárokra.

Vissza a főoldalra